bestjobs.bg is committed to respecting your privacy. We do not collect any kind of personal data. GDPR DPO | български (BG)

bestjobs

Bestjobs sophisticated job board will help you turn your job into a career. Career tips will help you develop your skills and gain maximum success

read more ...

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

известен също с английското си съкращение GDPR(на английски: General Data Protection Regulation) е регламент за защита на личните данни. Официално е заведен като регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз и влиза в сила от 25 май 2018 г. Той засяга и компании извън ЕС, които обработват данни на европейски граждани. Неговата основна цел е да върне на гражданите контрола върху техните лични данни.
За разлика от досегашната директива регламентът: - разширява обхватът на личните данни; - въвежда задължения и за обработващите лични данни; - въвежда строги изисквания за валидност на съгласието като основание за обработване; - въвежда нови права на субектите на данни, например, преносимост; - въвежда строги изисквания за прозрачност и отчетност.

Регламентът е свързан със сериозна административна тежест за администраторите и обработващите лични данни, които трябва да извършат информационен одит, очертаване на потоците данни, преглед на законовите основания и договорите и въвеждане на персонални, организационни и технически мерки за защита на личните данни.

Принципи

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Минимум данни

Ограничение на целите

Ограничение на съхранението

Цялостност и поверителност

Точност на данните

Отчетност

Основания за обработване

Съгласие

Изпълнение на договор

Законово изискване

Обществен интерес

Жизненоважни интереси на субекта на данни или трети лица

Легитимен интерес на администратора или трети лица

Права на гражданите

Регламентът въвежда и кодифицира различни права на субекта на лични данни, а именно:

Право на достъп до информацията

Право на корекция

Право на заличаване (да бъдеш забравен)

Право на ограничаване на обработването

Право на възражение

Право на преносимост на данните

Право на жалба пред надзорния орган

Advertise Here

Mobikom

discover how to thrive as a marketer in a world where everything is digital, visit us here: mobikom.bg

We are a consulting company specialised in the fields of Career development.

Career tips

Land Lease Contract - Договор за Наемане на земеделски земи


About us | Bestjobs | Blog | Contact us | GDPR | Forum | Logo | mobikom.bg | Privacy policy | Terms of service